Nih chronic prostatitis symptom index pdf.


Ioanel Sinescu Editor Fondator: Prof. Eugeniu Proca Comitet Editorial: Prof. Petriøor Geavlete, Bucureøti Dr. Costicæ Novac, Iaøi Dr.

Radu Constantiniu, Bucureøti Prof. Radu Boja, Târgu Mureø Conf.

medical connections - Conexiuni Medicale

Ioan Coman, Cluj-Napoca Conf. Gabriel Glück, Bucureøti Conf. Valentin Ambert, Bucureøti Prof. Gheorghe Bumbu, Oradea Prof. Viorel Tode, Constanfla Prof. John Denstedt Ontario, Canada Prof. Imre Romics Budapesta, Ungaria Prof. Rien Nijman Groningen, Olanda Prof. Cælin Ciofu Paris, Franfla Prof. Michael Marberger Viena, Austria Prof.

Theo M. Constantin Gîngu, Bucureøti Editor executiv adjunct: Dr. Cristian Surcel, Bucureøti Redactori: Dr. Sorin Titus Pætræøcoiu, Bucureøti Dr.

Fundeni nr. Cancer de candida și prostatita Prostate Cancer 2.

Urologie femininæ, incontinenflæ Female Urology, Incontinence 3. Oncologie Oncology 4. Varia Varia 5. Litiazæ Lithiasis 6.

REVISTA ROMÂNÆ DE UROLOGIE - PDF Free Download

Rolul alfa-metilacil-coa racemazei øi a P63 în diagnosticul cancerului de prostatæ Amelia Petrescu 1, Gabriela Berdan 1, D. Rædævoi 1, O.

Codreanu 1, D. Bædescu 1, Carmen Ardeleanu 2, V. Jinga 1 1 Spitalul Prof. Burghele, Departamentul de Anatomie Patologicæ, Bucureøti 2 Institutul Victor Babeø, Departamentul de Histopatologie, Bucureøti Introducere: Diagnosticul cancerului prostatic poate fi uneori dificil de realizat doar in urma examenului histopatologic al fragmentelor prostatice obtinute prin punctie. Scopul acestui studiu a fost evaluarea folosirii cocktailului de anticorpi alfametilacil-coa racemazei AMACR si P63 in diagnosticul carcinomului prostatic.

Am realizat un studiu prospectiv pe 50 de fragmente de prostatactomie radicala si 50 fragmente biopsice ce prezentau focare de carcinom prostatic minim, neoplazie intraepiteliala prostatica de grad inalt HG-PIN precum si zone de atrofie sau adenosis, in special cu nucleoli proeminenti, ce pot confundate cu aspectele de carcinom prostatic.

Material øi Metodæ: Sectiuni histopatologice seriate din blocurile de parafina corespondente au fost colorate cu hematoxilin-eozina HEVan Gieson si imunohistochimic cu anticorpi pentru AMACR si P63 utilizand un cocktail de anticorpi prediluat pentru ambele proteine.

Pentru a extinde utilizarea acestor markeri am combinat colorarea proteinei citoplasmatice AMACR cu aceea a proteinei nucleare P63, un marker al celulelor bazale prostatice care este absent in cancerul prostatic.

AMACR a fost pozitiv, cu colorare moderata si puternica, in aproape toate cazurile in care aspectul imunohistochimic a modificat diagnosticul initial de leziune atipica cu unul de carcinom prostatic. Cazurile diagnosticate initial ca leziune atipica si ulterior confirmate ca si cancer prostatic au prezentat o inalta suspiciune de cancer pe baza examenului histologic HE si a negativitatii markerilor celulelor bazale. Concluzii: Cocktailul de anticorpi poate avea utilitate diagnostica atunci cand fragmente limitate de tesut sau focare mici suspecte sunt disponibile pentru evaluare histopatologica pe fragmentele de punctie prostatica sau piesele operatorii.

Despre mine

Combinarea markerilor AMACR si P63 poate realiza un pattern de colorare care sa faciliteaza identificarea celulelor maligne prostatice. Utility of alpha-methylacyl-coa racemase and P63 cocktail in the diagnosis of prostatic carcinoma Amelia Petrescu 1, Gabriela Berdan 1, Supozitoare t prostatita. Jinga 1 1 Prof. Immunohistochemistry represent a further aid for the pathologist in setting up the diagnosis.

Material and nih chronic prostatitis symptom index pdf Serial histological sections from the nih chronic prostatitis symptom index pdf paraffin blocks were stained with hematoxylin and eosin HEVan Gieson and by immunostains for AMACR and P63 using a prediluted antibody cocktail comprising both. To extend the utility of these markers for prostate cancer we combined stained for cytoplsmic AMACR with staining for the nuclear protein P63, a basal cell marker in the prostate that is absent in prostate cancer.

AMACR was positive with moderate and strong staining in almost all cases for which the immunohistochemical result converted the expert review atypical diagnosis to a final cancer diagnosis.

Dive Matrimoniale Ianuarie James

The cases whose diagnosis was changed from atypical to cancer were all highly suspicious for cancer based on HE histology and negative basal cell markers. Conclusions: This cocktail would be of diagnosis utility when only limited tissue is available for immunohistochemical evaluation of small diagnostically difficult foci on both prostate needle biopsy tissue and surgical specimens.

Combined staining for AMACR and P63 resulted in a staining pattern that greatly facilitated the identification of malignant prostate cells. Cancer de Prostatæ nr. Rezultatele oncologice la 5 ani dupæ prostatectomie radicalæ în managementul de cancerul de prostatæ local avansat C. Surcel 1, C. Mirvald 1, C. Gîngu 1, I. Manea 1, A.

Omer 1, S. Najjar 1, S. Pætræøcoiu 1, S. Margaritis 2, Carmen Savu 2, M. Manu 1, I. Obiectiv: Acest articol prezintæ experienfla Clinicii noastre în tratamentul pacienflilor cu cancer prostatic local avansat folosind prostatectomia radicalæ deschisæ ca primæ etapæ în cadrul unui management multimodal.

Material øi metodæ: Am realizat un studiu prospectiv desfæøurat între în Centrul nostru pe pacienfli cu cancer de prostatæ local avansat, færæ tratament neoadjuvant, la care s-a practicat prostatectomie radicalæ retropubicæ deschisæ øi limfodisecflie ilio-obturatorie bilateralæ extinsæ elnd.

Prostate test meaning utilizat regresii Cox uni- øi multivariate pentru a identifica factorii cu impact semnificativ statistic în apariflia recurenflei biochimice øi asupra supraviefluirii færæ progresie a bolii CPFS.

Rezultate: Vârsta medie a fost de 68 de ani interval, Ratele de supraviefluire Introduction: The EAU guidelines on prostate cancer consider that radical prostatectomy is an option for selected patients with locally advanced prostate cancer, nih chronic prostatitis symptom index pdf many still consider external radiotherapy EBRT and hormonal treatment HoT as primary line of treatment for these patients. Objective: This article presents the experience of our Clinic in the management of patients with locally advanced prostate cancer using open radical prostatectomy as the first step in a multimodal approach.

Material and Method: We conducted a prospective study during on patientswith locally advanced prostate cancer with no neoadjuvant treatment that underwent open radical prostatectomy with extended bilateral pelvic lymph node dissection elnd in our Center.

nih chronic prostatitis symptom index pdf problème de prostate symptomes

Cox uni- and multivariate regression analyses were used to identify predictive factors in BCR and clinical progression-free survival CPFS. Results: Median age was 68 years range, 52 to A median of 18 nodes were removed per patient.

Cancer-specific survival and overall survival rates at 5 years were Biochemical 4 Revista Românæ de Urologie nr. Recurenfla biochimicæ a fost detectatæ dupa o medie de 31 de luni p. Tratamentul adjuvant a îmbunætæflit rata de supraviefluire færæ BCR, dar nu a prezentat niciun impact asupra supraviefluirii globale la 5 ani.

Cel mai bun centru de sex

Concluzii: Datele noastre aratæ rezultate excelente nih chronic prostatitis symptom index pdf termen lung pentru pacienflii cu cancer de prostatæ local avansat la care s-a practicat prostatectomie radicalæ ca primæ etapæ în cadrul unui management multimodal.

Tratament adjuvant nu a prezentat niciun impact asupra supraviefluirii globale, iar momentul initierii acestuia este încæ neclar.

Conclusions: Our data showed excellent long-term outcome for patients with locally advanced prostate cancer treated with radical surgery as first step in a multimodal approach. Adjuvant treatment had no impact on overall survival and the timing for initiation is still unclear. Farcaø 1,2, M. Hortopan 5, S. Muøat 3, M. Dumitrescu 1, B. Amuzescu 3,4, C. Ilie 1,2, O. Bratu 1, V. Madan 1,2, D. Totuøi, procedurile clasice pentru procesarea biopsiilor prostatice sunt greoaie, ineficiente øi adesea nu permit conservarea de flesut pentru studii ulterioare.

Tissue microarrays TMA reprezintæ o nouæ dimensiune în acest domeniu prin combinarea de multiple biopsii pe aceeaøi lamæ.

nih chronic prostatitis symptom index pdf acupunctura tratament prostatita

Biopsiile au fost introduse øi procesate în matricile secflionabile dupæ protocoale standardizate. Dupæ identificarea zonelor sugestive de cancer prostatic, biopsiile suspecte precum øi zone normale de control au fost extrase din blocurile donor de parafinæ øi inserate în blocul recipient HistoBest Biopsy Chip ULTRA.

Secfliuni seriale la 4ìm au statisticile prostatitei la bărbați marcate cu anticorpi anti-p63, AMACR, cytokeratin 34 beta 12 øi anti- Introduction: Classical staining procedures often present limitations in diagnosing prostate cancer, while immunohistochemistry IHC increases sensitivity, specificity, and predictive power of histopathology.

However, classical procedures for core biopsy processing are cumbersome, inefficient and most of the time fail to conserve tissue for research applications. Tissue microarrays TMA have provided a new dimension in this field by multiplexing the biopsies on a single slide. The cores were included and processed in our patterned matrices, following standardized protocols.

Therapeutic Massage Bucuresti Sector 2 - Marta

Upon identification of areas suggestive of prostate cancer, the suspect as well as control cores were removed from the donor paraffin blocks and inserted in a recipient matrix HistoBest Biopsy Chip ULTRA.

Rezultate: Interpretarea preparatelor IHC s-a dovedit expeditivæ øi la fel de precisæ ca øi metodele tradiflionale. De remarcat cæ unele cazuri prezentând træsæturi histologice de neoplazie s-au colorat pozitiv pentru XMRV, cu un pattern difuz în celulele stromale øi o tendinflæ de aglomerare în polul luminal al celulelor epiteliale în special în cazurile cu scor Gleason mic.

nih chronic prostatitis symptom index pdf prostatita de dus rece

Pe lângæ economiile substanfliale de reactivi, consumabile øi timp de lucru, HistoBest Biopsy Chip ULTRA permite condiflii optime de colorare, reduce variabilitatea øi faciliteazæ studiile comparative. Transferul de biopsii din blocurile donor în blocul recipient nu altereazæ structura tisularæ, permiflând un diagnostic de înaltæ calitate øi face posibile studii suplimentare pe ce să stai pentru prostatită cercetare.

Results: Interpreting IHC slides proved expeditious and as accurate as when using traditional methods.

Interestingly, several samples displaying prostate cancer features stained positively for XMRV, with a diffuse pattern in stromal cells and a tendency of clustering at the luminal pole in epithelial cells, especially in low Gleason score cases. Beyond important savings in reagents, consumables and processing time, HistoBest Biopsy Chip ULTRA provides optimal staining conditions, thus reducing intersample variability and facilitating comparisons. The transfer of core biopsy samples from the original paraffin blocks to the ULTRA chip does not alter tissue structure, allowing highly accurate diagnosis and makes possible additional research studies.

Comparaflie între scorul Gleason preoperator øi postoperator la pacienflii cu prostatectomie radicalæ B. Braticevici, V. Ambert, D. Damian, C. Cælin, D. Diaconescu, R. Tomoøoiu, F. Benguø, S. Andrei, M. Mansour, C. Necoaræ, V.

Jinga Spitalul Clinic,Prof.

nih chronic prostatitis symptom index pdf prostatita si dureri de spate

Burghele Bucureøti Comparison between preoperative and postoperative Gleason score in patients with radical prostatectomy B. Jinga Th. Burghele Clinical Hospital, Bucharest Obiective: Scopul nostru a fost de a face o analizæ comparativæ între stadializarea preoperatorie øi postoperatorie a scorului Gleason in cancerului de prostatæ.

Material øi metodæ: Am analizat cazurile a 58 de pacienfli care au fost diagnosticafli cu adenocarcinom prostatic prin puncflie biopsie prostaticæ ecoghidatæ transrectal øi tratafli prin prostatectomie radicalæ în anul Evaluarea preperatorie a inclus examenul clinic, probele bioumorale, PSA, examenul ecografic abdominal, renovezicoprostatic øi transrectal, UIV, examenul CT sau RMN, examenul anatomopatologic al fragmentelor rezultate in rădăcină roșie din prostatită puncfliei biopsie prostaticæ.

S-a stabilit o stadializare preoperatorie care a fost apoi comparatæ cu stadializarea anatomopatologicæ postoperatorie ce a inclus scorul Gleason.

Doua cazuri au fost excluse intrucat la PBP scorul Gleason nu a fost calculat diagnostic imunohistochimic si un alt caz a fost exclus din cauza lipsei de leziuni de ADK in piesa de prostatectomie radicala wash-out cancer. Rezultate: Prin analizæ comparativæ am analizat scorul Gleason final. Objective: Our goal was to make a comparison between preoperative and postoperative staging in prostate cancer Gleason score.

Materials and methods: We analyzed the cases of 58 patients who were diagnosed with prostate adenocarcinoma by transrectal ultrasound guided prostate biopsy and treated by radical prostatectomy in Preoperative evaluation included clinical examination, blood samples, PSA, abdominal ultrasound, and transrectal ultrasound scan, IVP, CT scan or MRI and pathological examination of the fragments resulting from needle prostatic biopsy.

Preoperative staging has been established which was then compared with postoperative anatomopathological staging that included Gleason score. Two cases were excluded whereas Gleason score was not calculated diagnostic immunohistochemistry and another case was excluded due to lack of ADK lesions in radical prostatectomy piece nih chronic prostatitis symptom index pdf cancer.

Results: The comparative analysis we analyzed the final Gleason score. The results showed a Gleason score higher in 24 patients Conclusions: A significant increase to